Публикации

Cover 1

Унапредување на улогата на ЈРС МРТ во промовирање на медиумската писменост преку споредба со добри практики од Велика Британија и од Белгија

Целта на ова истражување е да се дадат насоки на јавниот сервис МРТ кои стратегиски, организациски и п рофесионални капацитети треба да ги развива за да создаде основни услови за продуцирање и емитување програми поврзани со МИП. Заради тоа беше направена компаративна анализа со Британскиот јавен сервис Би-би-си и со јавниот сервис на Белгија РТБФ кој емитува програми наменети за француската за едница. Овие јавни сервиси предничат со искуството, продукцијата и иновативноста во продуцирањето програми поврзани со МИП и можат да понудат корисни примери и практики за ЈРС МРТ. Истражувањето беше спроведено во периодот од јули до октомври 2018 година. Притоа беа користени секундарни податоци од релевантни извори од сите три држави, беа разгледувани стратегиски документи, анализи, извештаи и други публикации од националните и од европските институции, како и законската регулатива од оваа област. Дополнително беа направени четири интервјуа со медиумски експерти од Македонија, Велика Британија и од Белгија.
SE_CITA_ZA0READ_MIN
Zaednici.analiza

Aнализа за Состојбата со медиумите на јазиците на заедниците во РМ

Aнализата за Состојбата со медиумите на јазиците на заедниците во Реублика Македонија.
SE_CITA_ZA0READ_MIN
Etika Novinarstvoto

Етика и новинарството во Југоисточна Европа

Истражувањето насловено како „Етиката и новинарството во регионот на Југоисточна Европа“.
SE_CITA_ZA0READ_MIN
Med Pis P

Прирачник за изучување на медиумската писменост во наставата по мајчин јазик

Како дел од проектот “Унапредување на медиумската писменост во образованието во Македонија“, Македонскиот институт за медиуми во соработка со Институтот за демократија и Бирото за развој на образованието, издаде Прирачник за изучување на медиумската писменост во наставата по мајчин јазик. Овој прирачник има за цел да им помогне на наставниците да ги унапредат познавањата на учениците за улогата и функцијата на медиумите во демократските општества. Намерата е учениците да се стекнат со способност критички да им пристапуваат, да ги анализираат и проценуваат медиумските содржини и пораки коишто доаѓаат од различни извори – печатени и електронски медиуми, Интернет, реклами - што би им овозможило поангажирано да се вклучат во демократските процеси.Прирачникот за медиумска писменост е достапен на македонски, албански, српски и турски јазик. Публикацијата содржи пет наставни единици и примери за секоја од нив, како и корисни идеи за наставниците како да ги организираат часовите со примена на принципите на медиумската писменост.
SE_CITA_ZA0READ_MIN
MTV Zgrada

АНАЛИЗА на јавната радиодифузија во Република Македонија во контекст на европската медиумска политика

Анализата ги опфаќа сите најзначајни прашања   поврзани   со   јавниот   радиодифузен   сервис:   значењето   на   јавната   радиодифузија во демократското  општество;  програмските  функции;  моделот  на  финан сирање;  моделот  на управување  и  надзор  врз  неговото  работење  и  улогата  на  јавниот  сервис  во  новото  дигитално опкружување. Притоа, за секое прашање прво се дава преглед на европските стандарди и препораки, а потоа се прави осврт врз одредбите на домашната регулатива и врз нивната имплементација во практиката.  
SE_CITA_ZA0READ_MIN
Www En

Косово и медиумите - ново издание од МИМ и СЕЕНПМ

Македонскиот институт за медиуми ја издаде книгата насловенa “Косово и медиумите”.
SE_CITA_ZA0READ_MIN