Прашања и одговори

        Прашање Одговор
 1 Дали е задолжителен партнер/ко-апликант за апликацијата, или може да аплицира и само една организација?       

На овој повик не е задолжително да аплицирате како партнерство. Доколку аплицирате самостојно, при пополнување на апликацијата изоставете ги полињата предвидени за податоци за ко-апликантот.

2

Дали може  проектот да започнува од септември 2019 година?

Времетраењето на проектот треба да биде најмалку 6, а најмногу 12 месеци. Сите активности мора да завршат најдоцна мај 2020. Доколку планирате проектот да започне во септември 2019, не може да трае повеќе од 9 месеци (септември 2019-мај 2020).

3

Дали проект кој сè уште е тековен и кој не е завршен може да се наведе како проект во листата на референции?

Со цел исполнување на барањата на објавениот повик за доставување предлози, организацијата која аплицира мора да има искуство во успешна имплементација на најмалку еден проект во последните три години, и тоа поврзано со една или повеќе области: медиуми, образование, застапување, јавни кампањи, продукција на уметнички програми, развој на проекти за дигитални иновации (види Упатство за апликанти, точка 2.2. Кој може да аплицира, потточка 3).

Еден проект се смета дека е успешно имплементиран ако ги содржи сите елементи на негова подготовка и реализација со донаторски средства, преку кој апликантот покажува искуство во организирање и менаџирање на проект, како и искуство во проектно известување.

Конкретен тековен проект нема да се смета како доволна референца за исполнување на барањата содржани во Упатството, но организациите кои аплицираат, заедно со уште најмалку еден проект кој ги исполнува барањата од Повикот за доставување предлози, може исто така да ги наведе и тековните, а незавршени проекти.

Ги потсетуваме организациите кои аплицираат дека оперативните и менаџерските капацитети на апликантите се едни од критериумите кои се евалуираат во оценувањето на апликациите (види Упатство за апликанти, Дел 4 . Оценување и избор на апликации).

4

Дали проект кој бил имплементиран без финансирање од донатори може да се наведе како проект во листата на референции?

За да ги исполни барањата од објавениот повик за доставување предлози, организацијата која аплицира мора да има искуство во успешна имплементација на најмалку еден проект во последните три години, и тоа поврзано со една или повеќе области: медиуми, образование, застапување, јавни кампањи, продукција на уметнички програми, развој на проекти за дигитални иновации (види Упатство за апликанти, точка 2.2. стр. 4).

Еден проект се смета дека е завршен проект ако ги содржи сите елементи на негова подготовка и реализација со донаторски средства, што е доказ за искуство во организирање и менаџирање на проекти, како и искуство во проектно известување.

Проект кој бил имплементиран без финансирање од донатори нема да се смета како доволна референца за исполнување на барањата содржани во Упатството, но организациите кои аплицираат, заедно со уште најмалку еден проект кој ги исполнува барањата од Повикот за доставување предлози, може исто така да ги наведе и проектите кои биле имплементирани без донаторска поддршка.

Ги потсетуваме организациите кои аплицираат дека оперативните и менаџерски капацитети на апликантите се едни од критериумите кои се евалуираат во оценувањето на апликациите (види Упатство за апликанти, Дел 4. Оценување и избор на апликации).

 5

Дали проект кој е наведен во листата на референции и кој бил имплементиран мора да бил во областа на медиумите и информациската писменост?

Упатството за апликанти (види точка 2.2. стр. 4) посочуваат дека право да учествуваат имаат граѓански организации кои имаат искуство во успешна имплементација проекти поврзано со една или повеќе области: медиуми, образование, застапување, јавни кампањи, продукција на уметнички програми, развој на проекти за дигитални иновации (најмалку еден проект како референца во последните три години). Не е неопходно, проект кој бил имплементиран и е наведен како референца, да содржи конкретни компоненти нa медиумска и информациска писменост, туку мора да биде поврзан со една од областите наведени во Упатството за апликанти.

6

Дали може да се аплицира за тековни проекти чија имплементација бара дополнителни финансиски средства?

Тековни проекти не може да бидат финансирани преку овој Повик за доделување грантови. Целта е организациите да се поттикнат да развијат нови проекти за потребите на овој Повик за доставување предлози и да се остварат целите наведени во Повикот. Кофинансирање на тековни проекти не е целта на овој Повик. Исто така, имајте предвид дека насоките за апликантите (во Делот 2.5.) укажуваат дека трошоците кои ги пријавува корисникот и кои се финансираат со друга активност или програма која добива грант од Европската унија (вклучително и преку EDF) се сметаат за недопустливи трошоци за проекти кои ќе бидат финансирани во рамките на овој Повик за доделување грантови.

7

Сакам да прашам во врска со референтниот проект. Дали истражувачки проект кој е имплементиран од организацијата и чии заклучоци упатуваат на потреба од унапредување на вештините за медиумска и информациска писменост на целната група, може да се наведе како референца? Би сакале да предложиме работилници за припадниците на целната група.

Насоките за апликанти (види точка 2.2, стр. 4) посочуваат дека право да учествуваат имаат граѓански организации кои имаат искуство во успешна имплементација проекти поврзано со една или повеќе области: медиуми, образование, застапување, јавни кампањи, продукција на уметнички програми, развој на проекти за дигитални иновации (најмалку еден проект како референца во последните три години). Не е неопходно проект кој бил имплементиран и е наведен како референца да содржи конкретни компоненти на медиумска и информациска писменост, туку мора да биде поврзан со една од областите наведени во Упатството за апликанти.

Пожелно е информациите наведени за референтни проекти кои биле имплементирани (може да се наведат најмногу три), како и описот на организацијата, да покажат постоење на капацитети и искуство за имплементирање на активностите планирани со предложениот проект.

Ги потсетуваме организациите кои аплицираат дека оперативните и менаџерски капацитети на апликантите се едни од критериумите кои се евалуираат во оценувањето на апликациите (види Упатство за апликанти, Дел 4. Оценување и избор на апликации).

8

Дали може една организација да достави повеќе од еден проектен предлог?

Една организација може да достави повеќе од еден проектен предлог..
9

Дали референциите на апликантот и на ко-апликантите ќе се оценуваат подеднакво (на пример: дали ќе биде валидно ако коапликантот има референца, а апликантот нема таква референца)?

Искуството на ко-апликантот т.е. референтните проекти можат, исто така, да бидат наведени, како што е наведено во точка 3.2. Досегашни проекти во Формуларот за аплицирање, но апликантот е тој што мора да ги исполни сите три барања наведени во Упатството за апликанти, точка 2.2. Кој може да аплицира? т.е. апликантот мора да има искуство - најмалку еден референтен проект во последните три години.

10 Проектите од Група 2, се однесуваат на продукција на ТВ/радио/дигитални образовни програми од областа на медиумската и информациската писменост (МИП), во соработка со медиумски и/или локални уметнички организации. Kој вид на формална соработка, и во таа смисла финансиски ангажмани, би можел да ги има апликантот/партнерството со медиумите, со оглед на фактот дека, согласно критериумите, медиумите не можат да бидат партнери. Дали е дозволено плаќањето да се врши директно на медиумите или само на лицата кои ќе работат на продукцијата на медиумските производи (на пример, како хонорари)? Соработката помеѓу граѓанските организации (граѓанска организација како апликант или партнерство на граѓански организации) и медиумите може да се организира и да се плати како услуга (по основ на фактура која ја издава медиумот и во која се наведени услугите) доколку станува збор за соработка помеѓу двата субјекти; како услуга од поединец – новинар или некој од вработените кои се платени по основ на фактура, ако лицето има право да издава такви фактури; или, пак, преку хонорари/авторски договори со тие новинари – поединци или медиумски работници. Согласно шемата на регрантирање преку овој Повик, останува самиот апликант или партнерството да изберат кој тип аранжман на соработка ќе го изберат со медиумите. Притоа, при планирање на активноста и на трошоците треба да имат предвид дека медиумската содржина не треба да биде само продуцирана, туку и дисеминирана.
11 На што се мисли кога се вели „мала опрема до 10%“ (дали е тоа, на пример, лаптоп кој чини 300 евра)? Да, се мисли на секоја опрема неопходна и корисна за имплементација на проектните активности што, на пример, може да вклучува лаптоп, видео-камера или фотоапарат, снимач на звук, печатар.
12 Дали истражувања на јавното мислење се прифатлива активност? Истражувањето на јавно мислење може да биде прифатлива активност, само доколку е јасно дека истражувањето, во комбинација со други активности, придонесува кон целите на проектот, особено кон оние наведени во Повикот.
13 Дали може училиште да биде ко-апликант? Во Повикот е наведено дека може да аплицираат граѓански организации и овој статус мора да го имаат двата субјекти – и апликантот и партнерот. Училиштата не се граѓански организации. Ние ги следиме правилата од Повикот на Европската комисија кои ни овозможуваат да вршиме регрантирање на граѓански организации.