Повеќе Роми во мнозинските медиуми, и поголема поддршка за медиумите на ромски јазик

Се чита за 0 мин.

Во медиумите во регионот се уште преовладува стереотипното претставување на Ромите, а од друга страна, недостасуваат квалитетни информации наменети за ромската заедница. Бројот на медиуми на ромски јазик во регионот е многу мал, и сите се соочуваат со големи финансиски, кадровски и технички предизвици и проблеми. Сите учесници се согласуваат дека за да се подобри преставувањето на Ромите во јавноста се потребни подолгорочни инвестиции и зафати од страна на државните институции во повеќе насоки, пред се во медиумите, но и во образованието на ромската заедница. Новите медиуми, но и поддршката од бизнис заедницата преку проекти за социјална одговорност, беа истакнати како потенцијални двигатели кои можат да помогнат дополнително во оваа насока.
Проектот Роми во јавноста се реализира со финансиска поддршка од Европската унија во рамките на ИПА 2009 – Инструмент за граѓанско општество – Регионални програми.