Состојбата со слободата на говор во Македонија е загрижувачка

Се чита за 0 мин.

Како клучни наоди на мисијата се наведуваат отсуството на медиумски плурализам и нетранспарентната сопственичка структура. Воедно, на Владата и се препорачува да ја декриминализира клеветата,  да овозможи заштита на слободата на изразување преку реформи на Кривичниот законик, како и да изгради вистински и неполитизиран јавен сервис. Исто така, во соопштението се наведува дека предистражниот притвор на управители на медиуми, кој трае од 2010 година, е во спротивност со меѓународните и европските стандарди за човекови права. 

Учеството на Владата во работната група со претставниците на медиуми, како и нејзините заложби да се вклучи во процесот на отворени консултации во врска со измените на легислативата за медиумите, се чекори во вистинската насока на слободата на медиумите и слободата на изразување, смета Шрајфер.

Целосното соопштение можете да го погледнете на следната веб страница: www.freedomhouse.org/template.cfm?page=70&release=1524