Советот на Европа ја усвои Декларацијата за медиумите на заедниците

Се чита за 0 мин.

Се очекува усвојувањето на овој документ да придонесе кон понатамошен развој на медиумите на заедниците во Европа и да ја зајакне нивната позиција во националните регулациони и законски процеси, особено во смисла на финансиска поддршка на медиумите на заедниците и нивниот пристап до комуникациската инфраструктура.