Онлајн материјали за обуки поврзани со безбедносниот сектор и родовите

Се чита за 0 мин.

Пакетот материјали за обуките поврзани со родови теми во релација со безбедносниот сектор вклучува:

  • Водич за интегрирање на родовите прашања во обуките за безбедносниот сектор
  • Материјали за обука поврзани со реформи на безбедносниот сектор и родовите
  • Материјали за обука поврзани со реформи на одбраната и родовите
  • Материјали за обука поврзани со надгледувањето на безбедносниот сектор и половите од страна на парламентот
  • Материјали за обука поврзани со нагледувањето на безбедносниот сектор и родовите од страна на граѓанското општество
  • Материјали за обука поврзани со креирање на политиките за национална безбедност и родовите
  • Материјали за обука поврзани со реформа на судството и родовите (ќе биде издадена во јули 2009 година)
  • Материјали за обука поврзани со проценка, мониторинг и евалуација на реформата на безбедносниот сектор и родовите (ќе биде издадена во септември 2009 година)
  • Материјали за обука поврзани со контрола на границите и родовите (ќе биде издадена во декември 2009 година)

Целиот пакет-материјали за обука е достапен онлајн на следниот линк: 

http://www.dcaf.ch/gender-security-sector-reform/_training.cfm?navsub1=37&navsub2=2&nav1=3