д-р Мери Каранфиловска

Контакт слика
Директор за финансии и администрација
Останати информации:

Поседува 20 годишно искуство како финансиски менаџер во профитни и непрофитни организации. Таа е одговорна за буџетско проектирање и финансиски извештаи, анализа на вкупните трошоци и приходи во организацијата, подготовка на биланси од работењето, како и останати финансиски активности. Последните 4 години предава Социјален маркетинг во Високата школа за новинарство и за односи со јавноста. Магистрирала на Економскиот факултет во Скопје, на тема “Маркетинг во непрофитни организации”. Во моментов работи на докторска теза “Улогата и значењето на социјалниот маркетинг и неговата примена во РМ”.