Медиумите и лидерството - Колку медиумите ги препознаваат и афирмираат вредностите на лидерството?

Reading time: 0 minute(s)

Школата за лидери се одржува под покровителство на претседателот на РМ Ѓорге Иванов, за да се стимулираат позитивните вредности кај младите лидери и идни политички, културни и економски предводници на Македонија.

Програмата опфаќа предавања од лидерството и менаџментот со еминентни предавачи и гости од земјата и странство, менаџмент симулации и практични вежби.

Покануваме претставници од Вашиот медиум да присуствуваат на настанот.

За допонителни информации:

тел: 02 30 90 004;  е-маил: ivonae@mim.org.mk