Дотраените колекторски системи - закана за езерските води