Новинарска награда „Никола Младенов“ за најдобра истражувачка сторија на годината

Времетраење: 2011 -

Донатор: МИМ

Опис:

Македонскиот институт за медиуми секоја година ја доделува наградата за најдобра истражувачка сторија на годината.

Оваа традиционална награда, која започна да се доделува од 2001 година, претставува најпрестижна награда во македонската медиумска заедница.

Покрај тоа, МИМ создаде фонд за поддршка на истражувачки стории и секоја година поддржува околу 10 новинарски идеи за истражувачки стории.

Медиуми за граѓаните - граѓаните за медиумите

Времетраење: 2018 - 2021

Донатор: Европска Унија

Седум медиумски организации од Западен Балкан ги здружија силите во рамки на проектот „Медиуми за граѓаните - граѓаните за медиумите", со цел да ги зајакнат капацитети на граѓанските организации во насока на унапредување на медиумската и информативната писменост (МИП) во регионот.

Проектот, кој е поддржан од Европската Унија, се стреми да придонесе за зајакнато и енергично граѓанско општество посветено на унапредување на политиките и практиките за медиумска и информациска писменост во Албанија, Босна и Херцеговина, Македонија, Црна Гора и Србија.

Проектните активности вклучуваат:

 • Истражувања кои треба да ја мапираат состојбата со политиките и практиките за медиумска писменост во земјите од регионот.
 • Формирање на Коалиции за медиумска и информациска писменост во секоја земја, во форма на меѓусекторски работни групи кои ќе подготвуваат и спроведуваат планови и кампањи за застапување на политики за МИП.
 • Организирање на еднодневна конференција во Нови Сад (MIL Regional Screenshot), која ќе овозможи размена на искуства и идеи за унапредување на МИП помеѓу експерти, активисти, практичари и други релевантни чинители од регионот.
 • Летен фестивал за МИП во Охрид, на кој околу 150 учесници ќе имаат можност да учествуваат на едукативни работилници, експертски панели и сесии за вмрежување, под водство на реномирани експерти за креативни дигитални решенија и изучување на МИП од регионот и ЕУ.
 • Обука на 50 идни тренери од регионот кои ќе спроведуваат тренинзи за претставници на граѓански организации за унапредување на МИП.
 • Поддршка на 40 иницијативи за МИП кои ќе ги спроведуваат граѓански организации од регионот со цел да се подигне свеста за значењето на медиумската писменост.
 • Онлајн кампањи со цел да се истакнат ставовите и перцепциите на новинарите, наставните, учениците, родители и генералната јавност во однос на МИП.
 • „Новинарство за граѓаните“ ќе овозможи реномирани новинари да гостуваат во средните училишта со цел да го приближат концептот на МИП поблиску до учениците, со посебен фокус на слободата на медиумите и критичкото разбирање на медиумските содржини.

Регионалната програма „Медиуми за граѓаните – граѓаните за медиумите: Зајакнување на капацитетите на граѓанските организации за развој на МИП во земјите од Западен Балкан", се спроведува со поддршка на Европската Унија од страна на партнерските организации: Медиацентар Сараево, Албанскиот институт за медиуми, Македонскиот институт за медиуми, Црногорскиот институт за медиуми, Новосадската школа за новинарство, Мировниот институт од Љубљана и Мрежата за професионализација на медиумите во ЈИЕ.

Партнерство, застапување и комуникација за ефикасна инклузија на лицата со попреченост

Времетраење: 2020 - 2021

Донатор: Цивика Мобилитас

Партнер: Национален совет на инвалидски организации на Македонија

Општа цел: Ефикасно застапување на правата на лицата со попреченост во јавната сфера.

Специфична цел: Воспоставување суштинска соработка помеѓу ГО што ги застапуваат лицата со попреченост, новинарите и надлежните институции преку вмрежување, заедничка координација и практикување новинарство засновано на човековите права.

Активности: обука за зајакнување на механизмите за соработка меѓу ГО што ги застапуваат правата на лицата со попреченост, новинарите и надлежните институции; обука за инклузивно новинарство, за новинари и претставници на ГО кои ги застапуваат правата на лицата со попреченост; продукција на видео-стории на теми поврзани со социјалната инклузија на лицата со попреченост; продукција на видео-кампања за застапување на правата на лицата со попреченост; и подготовка на комуникациска стратегија и воспоставување ефикасни канали на дигитална комуникација за потребите на НСИОМ.

Отпор кон дезинформации и говор на омраза: Акција на граѓанското општество за реафирмирање на слободата на медиумите и спречување дезинформации и пропаганда за ширење омраза во Западен Балкан и Турција

Времетраење: 2020 – 2023

Донатор: Европска Унија

Имплементатор: Мрежа за професионализација на медиумите во Југоисточна Европа (СЕЕНПМ)

Партнери: Македонски институт за медиуми, Албански медиумски институт (Тирана), Фондација „Медиацентар“ (Сараево), Косово 2.0 (Приштина), Црногорски медиумски институт (Подгорица), Новосадска школа за новинарство (Нови Сад), Мировен институт (Љубљана) и Бианет (Истанбул).

Проектот (2020 – 2023) се фокусира на:

 • Зајакнување на капацитетите на медиумските организации преку вмрежување и регионална соработка, со цел да се унапреди разбирањето на моделите на дезинформации и пропаганда на омраза во медиумите и јавната комуникација во Западен Балкан и Турција;
 • Способноста на медиумите и граѓанското општество да ги разоткријат и да одговорат на лажните информации, особено на Интернет;
 • Развивање отпорност на граѓаните кон дезинформациите преку промовирање на заедничко решение кое ги вклучува медиумските професионалци и другите засегнати страни.

Активности:

 • Истражувања и извештаи
  • Анализи на омраза на политичко-економска основа, модели на дезинформации и пропаганда во медиумите и јавните комуникации;
  • Анализи на наративите на омраза и дезинформации;
  • Истражување (базирано на испитување на јавното мислење) за довербата во медиумите и родовите прашања во медиумите.

 • Спротивставување на омразата, дезинформациите и пропагандата
  • Продукција на 6 ТВ-емисии инспирирани од наодите од истражувањата со цел да се подигне свеста на публиката за медиумските слободи и проблемите со слободата на изразување;
  • Работилница за креативните тимови од регионот кои ќе учат од експерти и колеги од ЕУ како да применат нови креативни решенија за наративите кои ќе се користат во националните кампањи;
  • Кампањи за спротивставување на дезинформациите преку социјалните мрежи во седумте земји;
  • Форум на уредници (насловен како „Уредници од доверба“) посветен на афирмирање на моќта на уредниците за враќање на довербата во медиумите и размена на искуства за развивање одржливи бизнис модели кои промовираат квалитетно и доверливо новинарство како начин за справување со дезинформациите;
  • Студиски посети во ЕУ земји за уредници од регионот;
  • Продукција на прекугранични стории преку користење конструктивен новинарски пристап.

 • Промовирање на медиумска и информациска писменост (МИП) во помали градови и рурални средини
  • Шема за доделување грантови за унапредување на капацитетите на граѓанските организации за вклучување во активности за промовирање на МИП во помали градови и рурални средини, кои можат да бидат особено ранливи на дезинформации и пропаганда.
 • Застапување
  • Подготовка на преглед на регулаторните и саморегуолаторните модели во земјите од регионот, како и избрани земји од ЕУ кои ќе служат како основа за активностите за застапување;
  • Национални активности за застапување и презентирање на наодите и идентификуваните добри практики пред засегнатите страни. Организирање јавни дебати во секоја од земјите кои ќе бидат поддржани од гости говорници од регионот или од земјите членки на ЕУ;
  • Заклучоците од јавните дебати и извештаите од анализите ќе бидат сумирани во специфични групи на препораки за секоја од земјите учеснички и ќе бидат дистрибуирани пошироко.