Контакт

Kontakt

Останати информации

Од 2011 година работи како финансиски асистент во МИМ. Задолжена е за изработка на финансиски извештаи за тековните проекти, регистрација на проекти, усогласување на трошоците според македонски и меѓународни стандарди, подготовка и архивирање на проектна докумантација, евиденција на трошоци и останати финансиски и административни активности. Учествувала на поеќе локални и регионални конференции и работилници. Дипломирала на катедрата менаџмент на Економскиот факултет во Скопје, при Универзитетот Св. Кирил и Методиј. Паралелно со студиите се стекнува со практично искуство од областа на сметководството и финансискиот менаџмент преку својот ангажман во приватно сметководствено биро. По завршување на студиите била ангажирана како волонтер во една од најголемите македонски банки, во секторот за високо-ризични кредити. Во моментот е на магистерски студии по менаџмент на стратегиски комуникации на Институтот за комуникациски студии.