Контакт

Kontakt

Останати информации

Одговорна за организирање и координација на програмските активности и настани, како и за управување со базата на податоци. Обезбедува логистичка поддршка при организацијата и спроведувањето на проектните активности, од контактирање на засегнатите страни до подготовка и дистрибуција на известувања, соопштенија до медиумите и публикации. Задолжена за записниците од сите состаноци на МИМ, со цел обезбедување неопходни информации и ефикасна коресподенција меѓу вработените во компанијата, како и со надворешните соработници. Дипломирала на Високата школа за новинарство и за односи со јавноста, на студиската програма по корпоративни комуникации и односи со јавноста. Во моментот е на магистерски студии по менаџмент на стратегиски комуникации на Институтот за комуникациски студии.