Обуки за имплементација на Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер

Се чита за 0 мин.